openingstijden

maandag tot vrijdag
7–22 uur
weekends en feestdagen
8–20 uur

*Het gebruik van het sportbad wordt tijdelijk beperkt door sportverenigingen, hetpersoneel aan de kassa geeft u hierover graag verdere informatie.

 

zwemmen voor ouderen**
vrijdag
13–22 uur

zwemmen voor vroege vogels**

maandag tot vrijdag
7–9 uur
zaterdag
8–10 uur

**feestdagen uitgezonderd

sauna voor dames**

maandag
10–22 uur

gemeenschappelijke sauna

dinsdag tot vrijdag
10–22 uur
weekeinden en feestdagen
9–20 uur

Binnen het saunagedeelte mogen slechts saunahanddoeken en badjassen worden gebruikt, het dragen van badkleding is niet toegestaan.

**feestdagen uitgezonderd

Onze kassamedewerkers geven u graag informatie therapeutische behandelingen. Bij hen kunt u ook afspraken vastleggen voor vitaliteitsmassages en bewegingsbaden. Je kunt nu online cursussen boeken via onze cursusmodule.

Privacybescherming

1. Privacybescherming in kort bestek

Algemene informatie

De hieronder weergegeven informatie is een beknopt overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens zodra u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp privacybescherming vindt u in onze hieronder weergegeven privacyverklaring.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevens op deze website worden door de exploitant van de website verwerkt. De contactgegevens van deze exploitant vindt u in de colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens geregistreerd als gevolg van het feit dat u deze gegevens aan ons doorgeeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch door onze ICT-systemen geregistreerd. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om te waarborgen dat de website geheel correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u waar het uw gegevens betreft?

U heeft te allen tijde het recht om inlichtingen te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonlijke gegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding verschuldigd bent. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hierover en met andere vragen over het thema privacybescherming kunt u contact met ons opnemen via het adres, vermeld in de colofon. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit vindt vooral plaats door middel van cookies en zogenoemde analyseprogramma’s. Doorgaans wordt uw surfgedrag anoniem geanalyseerd; de analyseresultaten kunnen niet naar u worden herleid. U kunt deze tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Detailinformatie daarvoor vindt u in volgende privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Informatie over de bezwaarmogelijkheden vindt u in deze privacyverklaring.

2. Algemene en verplichte informatie

Privacybescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en nemen daarbij de wettelijke voorschriften op het gebied van privacybescherming en deze privacyverklaring in acht.

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden diverse persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij registreren en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt hierin uiteengezet hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat bij dataverkeer op internet (bijv. bij communicatie door middel van e-mail) veiligheidsrisico’s kunnen bestaan. Een absolute bescherming van de gegevens tegen raadpleging door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke organisatie

De volgende organisatie is voor de gegevensverwerking op deze website verantwoordelijk:

FACHKLINIK BAD BENTHEIM
Am Bade 1
D-48455 Bad Bentheim
Telefoon: +31 (0)5922 74-0
E-mail: datenschutz@fk-bentheim.de

De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel handelingen die gegevensverwerking inhouden zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toesteming. U kunt eerder verleende toestemming altijd weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Indien in strijd met wettelijke privacyregels wordt gehandeld heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De voor privacyrechtelijke aangelegenheden bevoegde instantie is de organisatie die in de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd met privacybescherming is belast. Een lijst van met de met privacybescherming belaste organisaties en hun contactgegevens zijn te vinden onder de link https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL- c.q. TLS-versleuteling

De site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding eraan herkennen dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool in de vorm van een slotje in uw browserregel.

Zodra de SSL- c.q. TLS-versleuteling is geactiveerd kunnen derden niet meelezen in de gegevens die u aan ons stuurt.

VERSLEUTELD BETALINGSVERKEER OP DEZE WEBSITE

Indien na afsluiting van een overeenkomst die een betalingsverplichting omvat de verplichting bestaat ons uw betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer incassomachtiging) beschikbaar te stellen, dan zijn deze gegevens nodig om het betaalproces af te wikkelen.

Het betalingsverkeer door middel van de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) geschiedt uitsluiten via een versleutelde SSL- c.q. TSL-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding eraan herkennen dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool in de vorm van een slotje in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen derden niet meelezen in de betaalgegevens die u aan ons stuurt.

Informatie, blokkering, wissen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, over hun herkomst en ontvangers, over het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover en met andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van onze contactgegevens, die in het kader van de verplichting een colofon te vermelden openbaar zijn gemaakt, voor toezending van niet nadrukkelijk opgevraagd reclame- en/of informatiemateriaal wordt hiermee van de hand gewezen. De exploitanten van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor in het geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van spam-e-mails, gerechtelijke stappen te nemen.

3. Met privacybescherming belaste organisatie

Met privacybescherming belaste organisatie volgens wettelijk voorschrift

De volgende organisatie is voor onze onderneming belast met privacybescherming:

Mevrouw Tanja Mannhoff
Am Bade 1
D-48455 Bad Bentheim
Telefoon: +49 (0)5922 74 - 3315
E-mail: datenschutz@fk-bentheim.de

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

Een deel van de webpagina’s maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen, maar dienen ertoe dat onze site voor u gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger functioneert. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij toepassen zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gebracht en u cookies alleen bij uitzondering toelaat, de opslag van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bij winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een redelijk belang bij opslag van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal te kunnen aanbieden. Mochten andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, dan worden deze in de privacyverklaring apart behandeld.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier benadert worden uw formuliergegevens inclusief de daarin door u vermelde contactdata opgeslagen zodat wij uw verzoek of aanvraag in behandeling kunnen nemen of voor het geval er nog aanvullende vragen zijn. Deze gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming aan anderen verstrekken.

Dit betekent dat de verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens uitsluitend plaatsvindt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of de reden om de gegevens op te slaan niet meer geldt (bijv. nadat wij uw aanvraag volledig hebben afgehandeld). Dwingende wettelijke voorschriften, bijv. betreffende bewaartermijnen, worden hierdoor niet aangetast.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ AFSLUITING VAN EEN OVEREENKOMST VOOR LEVERING VAN DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD

Wij dragen persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden over indien dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, bijv. gegevensoverdracht aan een kredietinstelling die met de afwikkeling van de betalingsprocedure is belast.

Verdere gegevensoverdracht vindt niet plaats tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming voor gegevensoverdracht hebt verleend. Er worden geen gegevens aan derden overgedragen, bijv. voor reclamedoeleinden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b DSGVO waarin gegevensverwerking ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen wordt toegelaten.

5. Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website door u te analyseren. De door de cookie voortgebracht informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een redelijk belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel de op de website aangeboden inhoud als zijn promotieactiviteiten te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten en in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan gegevensoverdracht naar de USA ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om over de websiteactiviteiten te rapporteren en om aan de exploitant van de website andere diensten te verlenen, die met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Bovendien is het mogelijk de registratie van de door de cookie voortgebrachte gegevens (incl. uw IP-adres), die op uw gebruik van de website betrekking hebben, en de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren vanaf de volgende website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de hieronder genoemde link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u op de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Externe gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor externe gegevensverwerking afgesloten en nemen bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorwaarden van de Duitse, voor privacybescherming verantwoordelijke overheidsinstanties volledig in acht.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische gegevens” van Google Analytics. Hierdoor is het mogelijk rapportages op te stellen met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan de webpagina’s. Deze gegevens zijn afkomstig uit belangstellinggerichte reclame van Google en uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar bepaalde personen. U kunt deze functie te allen tijd via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals weergegeven onder het punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie”, integraal verhinderen.

GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSION-TRACKING

Deze website maakt gebruik van Google Adwords. Adwords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Wij maken in het kader van Google Adwords gebruik van zgn. Conversion-Tracking. Wanneer u op een door Google aangeboden advertentie klikt wordt een cookie ten behoeve van conversion-tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site is doorgeleid.

Iedere klant van Google Adwords ontvangt een andere cookie. Het is niet mogelijk de cookies via de websites van Google Adwords te herleiden. De informatie die met behulp van de conversion-cookies is verkregen dient voor het opstellen van conversion-statistieken voor de Adwords-klanten die gekozen hebben voor conversion-tracking. De klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgeleid naar een webpagina, voorzien van een conversion-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan de tracking wenst deel te nemen, dan kunt u toepassing daarvan op een eenvoudige manier voorkomen door de cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. In dat geval wordt u niet in de conversion-tracking-statistieken opgenomen.

De opslag van conversion-cookies vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een redelijk belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel de op de website aangeboden inhoud als zijn promotieactiviteiten te optimaliseren.

Meer informatie over Google Adwords en Google-Conversion-Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gebracht en u cookies alleen bij uitzondering toelaat, de opslag van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

6. Plugins en tools

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om van de functies van Google Maps gebruik te kunnen maken is het nodig uw IP-adres op te slaan. Doorgaans wordt deze informatie aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aansprekende weergave van ons online-aanbod en om de vindbaarheid van de op onze website genoemde locaties te vergemakkelijken. Dit is een redelijk belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.